banner

Polasaí na Gaeilge:

Réamhráiteas:
Cuireadh an plean seo le chéile tar éis dul i gcomhairle le foireann na scoile ar laethanta inseirbhíse agus ár dtaithí múinteoireachta a phlé.
Cuireadh an plean le chéile:

Fís agus Aidhmeanna:
Fís:
Ba mhaith linn meas dár gcultúr náisiúnta a chothú ins na daltaí i ngach gné de- teanga, ceol, rince agus spóirt agus go dtuigfidh siad gur cultúr bheo í.
Aidhmeanna:

Ábhar an Phlean:

Sa Churaclam seo, tá an bhéim ar an gcumarsáid. Tuigimid go gcaithfidh an páiste an teanga a úsáid i rith an lae chun í a fhoghlaim go héifeachtach. Déanfaimid iarracht comhrá neamhfhoirmiúil a úsáid i rith an lae chomh maith le comhrá foirmiúil i gceachtanna Gaeilge.

Is iad na feidhmeanna teanga croílár an churaclaim Gaeilge, agus beidh siad le chomhlíonadh i ngach gné den chumarsáid, pé acu ag éisteacht, ag labhairt, ag léamh nó ag scríobh atá an páiste.
Is iad cuid de na feidhmeanna teanga ná:

 

Éisteacht:

Snáithaonaid: Ag cothú spéise go neamhfhoirmiúil sa teagasc:


Ranganna naíonán:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
go neamhfhoirmiúil
• éisteacht leis an nGaeilge á húsáid go
teagmhasach mar theanga chaidrimh agus
bhainisteoireachta
sa teagasc
• éisteacht le daoine eile chomh maith leis
an múinteoir, cé nach dtuigfeadh sé/sí
gach focal b’fhéidir
• éisteacht gan bhrú le hábhar tarraingteach

Ranganna 3 agus 4:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
go neamhfhoirmiúil
• éisteacht leis an nGaeilge á húsáid go
teagmhasach mar theanga chaidrimh agus
bhainisteoireachta
sa teagasc
• éisteacht le Gaeilge, cé nach dtuigfeadh
sé/sí gach focal b’fhéidir
• éisteacht leis an nGaeilge i
gcomhthéacsanna cultúrtha
• rogha a dhéanamh ó am go ham faoin
ábhar éisteacht

Ranganna 1 agus 2:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
go neamhfhoirmiúil
• éisteacht leis an nGaeilge á húsáid go
teagmhasach mar theanga chaidrimh agus
bhainisteoireachta
sa teagasc
• éisteacht le Gaeilge, cé nach dtuigfeadh
sé/sí gach focal b’fhéidir
• éisteacht gan bhrú le hábhar tarraingteach

Ranganna 5 agus 6:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
go neamhfhoirmiúil
• éisteacht leis an nGaeilge á húsáid go
teagmhasach sa seomra ranga agus sa scoil
• éisteacht leis an nGaeilge i
gcomhthéacsanna cultúrtha
sa teagasc
• éisteacht chun brí ghinearálta a bhaint as
ábhar taitneamhach
• éisteacht leis an nGaeilge i
gcomhthéacsanna cultúrtha
• rogha níos minice a fháil faoin ábhar
éisteachta

Snáithaonaid: Ag tuiscint teanga:

Ranganna naíonán:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• éisteacht leis an nGaeilge á labhairt go
rialta gach lá chun frásaí faoi leith a
dhaingniú
• éisteacht le cainteoir agus cabhair a fháil ó
leideanna éagsúla
• cluichí éisteachta a imirt agus
gníomhaíochtaí simplí a dhéanamh
• éisteacht agus leanúint treoracha
• éisteacht le treoracha ón múinteoir agus na
mothúcháin a léiriú le mím nó pictiúr

Ranganna 3 agus 4:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• éisteacht leis an nGaeilge á labhairt go
rialta gach lá chun nathanna cainte agus
foirmlí teanga a dhaingniú
• éisteacht le cainteoir(í), beo agus ar
fhíseáin, agus an chaint a thuiscint le
cabhair leideanna éagsúla
• cluichí spreagúla a éilíonn éisteacht agus
tuiscint a imirt
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí
éisteachta a éilíonn tuiscint bhunúsach
• éisteacht agus leanúint treoracha
• oiliúint a fháil i scil na héisteachta trí úsáid
a bhaint as téipeanna
• cumas géaréisteachta a fhorbairt chun na
difríochtaí idir consain loma, consain
shéimhithe agus consain uraithe a
thabhairt faoi deara
• éisteacht leis an múinteoir agus
gníomhartha a dhéanamh a bhaineann leis
na céadfaí agus na mothúcháin

Ranganna 1 agus 2:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• éisteacht leis an nGaeilge á labhairt go
rialta gach lá chun frásaí faoi leith a
dhaingniú
• éisteacht le cainteoir(í), beo agus i
bhfíseáin, agus an chaint a thuiscint le
cabhair
• cluichí éisteachta a éilíonn tuiscint a imirt
• éisteacht agus leanúint treoracha
• taithí a fháil ar éisteacht ghníomhach trí
aire a dhíriú ar an ábhar éisteachta le
cabhair ó cheisteanna an mhúinteora
• foghraíocht cheart a chloisteáil chun taithí
a fháil ar na fuaimeanna ar leith atá sa
Ghaeilge
• éisteacht le treoracha ón múinteoir agus na
mothúcháin a léiriú le mím nó pictiúr

Ranganna 5 agus 6:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• éisteacht leis an nGaeilge á labhairt go
fíorchumarsáideach ar na hócáidí céanna
gach lá chun nathanna cainte agus foirmlí
teanga a dhaingniú
• éisteacht le cainteoir(í), beo agus i
bhfíseáin, agus an chaint a thuiscint le
cabhair ó gheáitsí, ón nguth agus ón
gcomhthéacs
• cluichí spreagúla a éilíonn éisteacht agus
tuiscint a imirt
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí
éisteachta a éilíonn tuiscint bhunúsach
• oiliúint bhreise i scil na héisteachta a fháil
trí úsáid a bhaint as téipeanna
• cumas géaréisteachta a fhorbairt a
thuilleadh chun na difríochtaí idir consain
loma, shéimhithe agus uraithe agus consain
chaola agus leathana a thabhairt faoi deara
• éisteacht leis an múinteoir agus
gníomhaíochtaí a dhéanamh a bhaineann
leis na céadfaí agus na mothúcháin
• fíricí nua a fhoghlaim trí éisteacht agus
tuiscint

Labhairt:
Snáithaonaid: Ag cothú spéise go neamhfhoirmiúil sa teagasc:


Ranganna naíonán:og
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
go neamhfhoirmiúil
• tabhairt faoi labhairt na Gaeilge
caidreamh sóisialta a dhéanamh
sa teagasc
• rainn le hathrá a aithris
• amhráin a chanadh
• scéalta aitheanta a chloisteáil agus páirt a
ghlacadh san athrá nó i ndrámaí simplí
bunaithe orthu
• an Ghaeilge a labhairt i gcomhthéacsanna
Cultúrtha

Ranganna 3 agus 4:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
go neamhfhoirmiúil
• an Ghaeilge a labhairt go teagmhasach
neamhfhoirmiúil sa seomra ranga agus sa
scoil
sa teagasc
• dánta a aithris agus iad a phlé
• amhráin a chanadh
• páirt a ghlacadh i sceitsí agus i ndrámaí
• gnéithe d’fheasacht teanga a phlé
• gnéithe den chultúr a phlé
• rogha a dhéanamh ó am go ham faoin
ábhar labhartha 

Ranganna 1 agus 2:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
go neamhfhoirmiúil
• an Ghaeilge a labhairt go teagmhasach
neamhfhoirmiúil
sa teagasc                                           
• rainn a rá
• gníomhamhráin thaitneamhacha a chanadh
• páirt a ghlacadh i sceitsí gearra de scéalta
aitheanta
• suímh shamhlaíocha a chruthú agus a
fhorbairt i sceitsí agus drámaí
• Gaeilge a labhairt i gcomhthéacsanna
cultúrtha

Ranganna 5 agus 6:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
go neamhfhoirmiúil
• an Ghaeilge a labhairt go teagmhasach sa
seomra ranga agus sa scoil chun
gnáthriachtanais chumarsáide a
chomhlíonadh
sa teagasc
• dánta a aithris
• amhráin a chanadh
• páirt a ghlacadh i ndrámaí, i sceitsí agus in
agallaimh
• aird a thabhairt ar ghnéithe den teanga
chun feasacht teanga a fhorbairt
• an Ghaeilge a labhairt i gcomhthéacsanna
cultúrtha
• rogha a dhéanamh ó am go ham faoin
ábhar cainte.

Snáithaonaid: Ag úsáid teanga:
Ábhar


Ranganna naíonán:og rangnaíonán
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• úsáid a bhaint as geáitsí agus tuin na
cainte chun cabhrú le cumarsáid a
dhéanamh
• nuacht shimplí phearsanta a thabhairt
faoin am atá thart
• scéalta gearra a insint ag úsáid sraith
briathra
• sainfhoclóir na dtéamaí a úsáid i
gcomhthéacs le cabhair áiseanna mar
phictiúir, bhréagáin, ábhar dílis
• focail fhrithchiallacha a úsáid
• rólghlacadh a chleachtadh ag leibhéil
shimplí
• cluichí teanga a imirt

Ranganna 3 agus 4:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• úsáid a bhaint as leideanna éagsúla chun
cabhrú le cumarsáid éifeachtach a
dhéanamh
• nuacht shimplí a thabhairt
• labhairt faoi/fúithi féin, faoina
g(h)náthshaol laethúil
• scéalta a aithris, a athinsint ina f(h)ocail
féin, ceisteanna fúthu a fhreagairt, agus
codanna díobh a léiriú i rólghlacadh
• foclóir níos leithne a úsáid
• sainfhoclóir na dtéamaí a úsáid i
gcomhthéacsanna éagsúla
• cluichí teanga a imirt
• scéalta a chríochnú agus a chumadh
• rólghlacadh i suímh dhifriúla
• cluichí a imirt chun taithí a fháil ar
ghnéithe bunúsacha de ghramadach na
Gaeilge
• caint faoi rudaí a tharla, a tharlaíonn, atá ar
siúl agus a tharlóidh
treoracha agus orduithe a thabhairt
• ceisteanna a chur agus a fhreagairt
• focail cháilitheacha a úsáid
• comparáid a dhéanamh idir rudaí
• úsáid a bhaint as
• páirt a ghlacadh i gcluichí foghraíochta
agus litrithe

 

Ranganna 1 agus 2:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• úsáid a bhaint as leideanna éagsúla chun
cabhrú le cumarsáid éifeachtach a
dhéanamh
• nuacht shimplí phearsanta a thabhairt
• scéalta gearra a insint ag úsáid sraith
briathra
• sainfhoclóir na dtéamaí don leibhéal seo a
úsáid
• focail cháilitheacha a úsáid
• rólghlacadh a chleachtadh i suímh éagsúla
• cluichí teanga a imirt
• cluichí le treoracha ó pháiste eile
• pictiúir agus cluichí a úsáid chun suíomh a
chur in iúl
• caint faoi rudaí a tharla, atá ar siúl agus a
tharlóidh
• páirt a ghlacadh i gcluichí foghraíochta
agus litrithe

Ranganna 5 agus 6:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• úsáid a bhaint as leideanna éagsúla chun
cabhrú le cumarsáid éifeachtach
• nuacht a thabhairt
• labhairt faoi/fúithi féin agus faoina
g(h)náthshaol laethúil
• scéalta a athinsint ina f(h)ocail féin,
ceisteanna a chur agus a fhreagairt fúthu,
agus iad a léiriú i rólghlacadh
• foclóir níos leithne a úsáid
• sainfhoclóir na dtéamaí a fhorbairt i
gcomhthéacsanna éagsúla
• cluichí teanga a imirt
• scéalta a chríochnú agus a chumadh
• rólghlacadh i suímh dhifriúla
• cluichí a imirt chun taithí a fháil ar
ghramadach na Gaeilge
• úsáid a bhaint as na suímh agus na treonna
i gcluichí páirce
• caint faoi rudaí a tharla, a tharlaíonn agus
a tharlóidh
cur síos ar eachtraí atá ag tarlú agus atá tar éis tarlú
• ceisteanna a chur agus a fhreagairt
• réimse níos leithne rudaí a ainmniú i
gcomhthéacsanna éagsúla
• focail cháilitheacha a úsáid le hainmfhocail
agus le briathra
• comparáid a dhéanamh
• úsáid a bhaint as
• páirt a ghlacadh i gcluichí foghraíochta
agus litrithe


Léitheoireacht:
Snáithaonaid: Ag cothú spéise:

Ranganna 1 agus 2:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• léitheoireacht a shamhlú le taitneamh trí
éisteacht leis an múinteoir mar dhealéitheoir
ag léamh scéalta agus dánta
tarraingteacha
• taithí a fháil ar an bhfocal scríofa sa
timpeallacht, go háirithe sa seomra ranga,
agus é a léamh go tuisceanach
• sracfhéachaint ó am go ham ar réimse
leathan d’ábhar léitheoireachta

Ranganna 3 agus 4:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• léitheoireacht a shamhlú le taitneamh trí
éisteacht leis an múinteoir mar dhealéitheoir
ag léamh scéalta agus dánta
tarraingteacha os ard
• brí a bhaint as an bhfocal scríofa sa
timpeallacht, go háirithe sa seomra ranga
• sracfhéachaint go minic ar réimse leathan
d’ábhar léitheoireachta
• tréimhsí taoiléitheoireachta a chaitheamh i
gcomhair pléisiúir
Ranganna 5 agus 6:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• léitheoireacht a shamhlú le taitneamh trí
éisteacht leis an múinteoir mar dhealéitheoir
ag léamh ábhar spéisiúil
léitheoireachta
• brí a bhaint as an bhfocal scríofa sa
timpeallacht, go háirithe sa seomra ranga
• sracfhéachaint ó am go ham ar réimse
leathan d’ábhar léitheoireachta
• tréimhsí taoiléitheoireachta a chaitheamh i
gcomhair pléisiúir

Snáithaonaid: Ag tuiscint teanga:

Ranganna 1 agus 2:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• a thuiscint gur gníomhaíocht í an
léitheoireacht ar féidir í a roinnt le daoine
eile• clár cuimsitheach réamhléitheoireachta a
leanúint
• an téarmaíocht ar leith a bhaineann leis an
léitheoireacht a chloisteáil as Gaeilge agus
a thuiscint
• stór de ghnáthfhocail inléite a chur le
chéile óna t(h)aithí ar théacs sa
timpeallacht agus ar leabhair
• focal a aithint trí leideanna a úsáid
• tuiscint a fháil ar an gcaoi a
gcomhfhreagraíonn fuaimeanna agus
litreacha áirithe i nGaeilge agus i mBéarla
go hiondúil
• an ceangal atá idir litreacha agus
fuaimeanna na Gaeilge a aithint
• a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint

Ranganna 3 agus 4:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• a thuiscint gur gníomhaíocht
chumarsáideach í an léitheoireacht ar féidir
í a roinnt le daoine eile
• an téarmaíocht ar leith a bhaineann leis an
léitheoireacht a chloisteáil as Gaeilge agus
a thuiscint
• an téarmaíocht bhunúsach a bhaineann le
leabhair a thuiscint
• stór níos leithne de ghnáthfhocail inléite a
chur le chéile óna t(h)aithí ar théacs sa
timpeallacht agus ar leabhair
• focail a aithint i dtéacs trí úsáid a bhaint as
leideanna, as pictiúir, as an gcomhthéacs
agus as comhréir na Gaeilge
• tuiscint níos doimhne a fháil ar chóras
fuaimeanna na Gaeilge
• fuaimeanna nach bhfuil sa Bhéarla a
thabhairt faoi deara
• focal a aithint trína bhriseadh i siollaí agus
trí thógáil ar fhréamhacha focal
• a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint
Ranganna 5 agus 6:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• an téarmaíocht ar leith a bhaineann leis an
léitheoireacht a chloisteáil as Gaeilge agus
a thuiscint
• an téarmaíocht bhunúsach a bhaineann le
leabhair a thuiscint
• foclóir pearsanta níos leithne de
ghnáthfhocail inléite a chur le chéile óna
t(h)aithí ar théacs sa timpeallacht agus ar
leabhair
• focal a aithint i dtéacs trí úsáid a bhaint as
leideanna ón gcomhthéacs, ón gcomhréir,
agus ó ghraiféimeanna
• straitéisí éagsúla léitheoireachta a
chleachtadh
• tuiscint a fháil ar chóras fuaimeanna na
Gaeilge
• fuaimeanna nach bhfuil sa Bhéarla a
thabhairt faoi deara
• focail a aithint agus a rá trí iad a bhriseadh
ina siollaí agus trí thógáil ar fhréamhacha
focal
• an príomhsmaoineamh a aithint

Snáithaonaid: Ag úsáid teanga:

Ranganna 1 agus 2:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• léitheoireacht a shamhlú le taitneamh trí
éisteacht leis an múinteoir mar dhealéitheoir
ag léamh scéalta agus dánta
tarraingteacha
• taithí a fháil ar an bhfocal scríofa sa
timpeallacht, go háirithe sa seomra ranga,
agus é a léamh go tuisceanach
• sracfhéachaint ó am go ham ar réimse
leathan d’ábhar léitheoireachta

Ranganna 3 agus 4:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• léamh i gcomhpháirt le daoine eile
• léitheoireacht fheidhmiúil a dhéanamh
• ábhar céimnithe léitheoireachta a léamh os
ard agus go ciúin
• ábhar dílis a léamh ag leibhéal oiriúnach
• taithí a fháil ar chineálacha éagsúla téacs
• freagairt do phearsana agus d’eachtraí i
scéal nó dán
• léamh i gcomhthéacsanna cultúrtha

Ranganna 5 agus 6:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• léamh i gcomhpháirt le daoine eile
• léitheoireacht fheidhmiúil a dhéanamh
• ábhar céimnithe léitheoireachta a léamh os
ard agus go ciúin
• ábhar dílis a léamh ag leibhéal oiriúnach
• taithí a fháil ar chineálacha éagsúla téacs
• freagairt do phearsana agus d’eachtraí i
scéal nó dán
• léamh i gcomhthéacsanna cultúrtha

Scríbhneoireacht:
Snáithaonaid: Ag cothú spéise:

Ranganna 1 agus 2:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí
oiriúnacha scríbhneoireachta a chothaíonn
féinmhuinín
• taithí a fháil ar atmaisféar ranga a léiríonn
meas ar an bhfocal scríofa agus a thugann
luach do dhea-iarrachtaí scríbhneoireachta
• aischothú dearfach a fháil ar obair
Phearsanta

Ranganna 3 agus 4:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• taitneamh agus sásamh a bhaint as
gníomhaíochtaí oiriúnacha
scríbhneoireachta
• taithí a fháil ar atmaisféar ranga a léiríonn
meas ar an bhfocal scríofa agus a
chuireann luach ar dhea-iarrachtaí
scríbhneoireachta
• aischothú dearfach ar obair phearsanta a
fháil
• an múinteoir a fheiceáil ag scríobh agus ag
baint sásaimh as
• rogha a dhéanamh faoi ábhar na
gceachtanna scríbhneoireachta

Ranganna 5 agus 6:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• taitneamh agus sásamh a bhaint as
gníomhaíochtaí oiriúnacha
scríbhneoireachta
• taithí a fháil ar atmaisféar ranga a léiríonn
meas ar an bhfocal scríofa agus a
chuireann luach ar dhea-iarrachtaí
scríbhneoireachta

• aischothú dearfach a fháil ar obair
phearsanta
• an múinteoir a fheiceáil ag scríobh agus ag
baint sásaimh as
• rogha a dhéanamh faoi ábhar na
gceachtanna scríbhneoireach


Snáithaonaid: Ag úsáid teanga:

Ranganna 1 agus 2:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• an múinteoir a fheiceáil ag scríobh agus é/í
ag baint sásaimh as
• scríobh do léitheoirí nó d’éisteoirí éagsúla
• cabhair a lorg ón múinteoir
• lipéid, comharthaí agus fógraí a chóipeáil
agus a scríobh
• a (h)ainm féin a scríobh
• cleachtaí a bhaineann le tús na
scríbhneoireachta a dhéanamh
• pictiúir a tharraingt de rudaí a thaitníonn
nó nach dtaitníonn leis/léi agus lipéid a
chur orthu
• pictiúir a tharraingt a léiríonn mothúcháin
agus lipéid a chur leo
• liosta focal a scríobh
• abairtí a chóipeáil, a iomlánú agus a
scríobh
• abairtí simplí aonair a scríobh
• nuacht shimplí a scríobh
• scríobh faoi phictiúir
• scríbhneoireacht fheidhmiúil agus
cumarsáid a chleachtadh
• cleachtaí peannaireachta a dhéanamh.

Ranganna 5 agus 6:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• scríobh do léitheoirí nó d’éisteoirí éagsúla
• cabhair a lorg ón múinteoir
• cluichí taitneamhacha scríbhneoireachta a
imirt
• abairtí a chur san ord ceart chun scéal a
scríobh
• creatlacha réamhcheaptha d’alt nó d’aiste
ghearr a chóipeáil agus a iomlánú
• scríbhneoireacht fheidhmiúil agus
cumarsáid a dhéanamh
• cur síos ar phictiúir
• tuairiscí, ailt, aistí gearra, scéalta simplí a
scríobh agus a chríochnú
• ord a chur ar scéal
• scríobh faoi/fúithi féin agus faoina
g(h)náthshaol laethúil
• scríobh i gcomhthéacsanna cultúrtha
• feabhas a chur ar iarrachtaí pearsanta trí
athdhréachtú
• scríobh go rialta agus ar feadh tréimhsí
níos faide
• úsáid a bhaint as cláir oiriúnacha
réamhullmhaithe don ríomhaire
• poncaíocht a úsáid
• tabhairt faoi litriú na Gaeilge go
muiníneach
• an foclóir a úsáid mar chabhair don litriú

Ranganna 3 agus 4:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste
• scríobh do léitheoirí agus d’éisteoirí
Éagsúla
• cabhair a lorg ón múinteoir
• cluichí taitneamhacha focal a imirt
• cleachtaí scríbhneoireachta a dhéanamh
• abairtí le pictiúir a chur san ord ceart chun
scéal simplí a scríobh
• creatlacha réamhcheaptha a chóipeáil agus
a iomlánú
• focail a scríobh ó chuimhne
• scríbhneoireacht fheidhmiúil agus
cumarsáid a dhéanamh
• scríobh faoi phictiúir
• scéalta simplí a chríochnú
• scríobh faoi/fúithi féin agus faoina
g(h)náthshaol laethúil
• scríobh i gcomhthéacsanna cultúrtha
• feabhas a chur ar a c(h)uid iarrachtaí
pearsanta trí athdhréachtú
• úsáid a bhaint as cláir oiriúnacha
réamhullmhaithe don ríomhaire pearsanta
• poncaíocht a úsáid chun cur le soiléireacht
na scríbhneoireachta
• tabhairt faoi litriú na Gaeilge go
muiníneach.

 

Cé gur snáitheanna difriúla iad Éisteacht, Labhairt, Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht, déanfar iarracht iad a chómhtháthú lena chéile chomh minic agus is féidir.

     Tá 10 téamaí sa churaclam:

Is iad na straitéisí a úsáidtear chun na téamaí a mhúineadh ná:

 Is iad na modhanna a úsáidtear chun na téamaí a mhúineadh ná:

Moltar an Ghaeilge a úsáid chomh minic agus is féidir i rith an lae: mar shampla:

Déanfaidh na múinteoirí a bpleanáil féin bunaithe ar an bPlean Gaeilge seo.

Féach i nótaí an mhúinteora.

Is féidir leis na múinteoirí  tascanna agus gníomhaíochtaí a dhearadh chun freastal ar éagsúlacht cumais na bpáistí, mar shampla, gach páiste a chur ag déanamh an taisc chéanna ach de réir a c(h)umais féin.

Déanfar comhtháthú le hábhair eile anois is arís trí na téarmaí Gaeilge a úsáid, trí na páistí a mholadh agus trí threoracha a thabhairt i rith na gceachtanna.

Is cuid lárnach den phróiseas teagaisc agus foghlama é an measúnú. Úsáidtear é chun forbairt an pháiste a mheasúnú de réir aidhmeanna agus cuspóirí an churaclaim. Úsáidfear urlisí éagsúla measúnaithe chun na páistí a mheasúnú

Úsáidfidh na múinteoirí i rang 3-6 obair bhaile mar thacaíocht don obair atá déanta sa rang.

Fógrófar  deiseanna chun forbairt ghairmiúila i nGaeilge don fhoireann sna Ionadí Oideachais nó áiteanna eile.

Molfar do na tuismitheoirí dearcadh dearfach don Ghaeilge a thaispeáint dá bpáistí. Molfar dóibh Gaeilge shimplí a labhairt lena bpáistí sa bhaile anois is arís.

De réir polasaí comhionannas na scoile, déanann an plean Gaeilge gach iarracht an seans céanna foghlamta a thabhairt do gach páiste, buachaill nó cailín.

 

Critéir Ráthúlachta:
Beidh a fhios againn go bhfuil an plean á chur i bhfeidhm sa scoil má:

                   Beidh a fhios againn gur comhlíonadh aidhmeanna an phlean:

Cur i bhfeidhm:
Rólanna agus freagracht:
Beidh gach múinteoir freagrach as an gcuraclam Gaeilge a chur i bhfeidhm ina seomra ranga féin.
Spriocdhátaí leis an bplean a chur i bhfeidhm:
2008-2009

Athbhreithniú:
Caithfear an plean seo a athbhreithniú go rialta chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil Curaclam na Gaeilge á cur i gcrích i gceart.
Rólanna agus freagracht:
Beidh an foireann teagaisc páírteach san athbhreithniú.
Spriocdháta don athbhreithniú:
2010-2011

Daingniú agus Cumarsáid:
Bhí an Plean seo faofa ag an mBord Bainistíochta i Mí Márta, 2009.

Back To Top